SchoppenNarr2Sessionsorden 2021/2022

 

K Orden 2022 220x550

 

Der Jubiläums-Orden der Fidele Walzbröde 2021/2022

125-jähriges Bestehen der Fidele Walzbröde

Das Motto für diese Session lautet:

JETZ IÉSCH RÄÄCH, WALZBRÖDE JÓNN IÉRE WÄÄCH

...

Ordensmeister Oliver Kaetz

zurück